Трудова Злополука – всичко, което трябва да знаете

5/5 – (6 votes) СЪДЪРЖАНИЕ Трудова злополука – Що е то? Злополука Трудов характер на злополуката Вредни последици Изисква ли се вина на работодателя, за да се приеме злополуката за трудова? Административна процедура за установяване на трудова злополука Сигнализиране Разследване Разпореждане Обжалване Значение на разпореждането за трудова злополука за правото на обезщетение Обезщетение за имуществени […]

Научи повече ...

Покупко продажба на имот

покупко-продажба-на-имот

4.7/5 – (3 votes) Ако след продължително търсене и огледи сте избрали недвижимия имот, който най-добре Ви приляга, вероятно се питате какъв е процесът по придобиване – как започва, какви са отделните етапи и как завършва. Тъкмо за това е настоящата статия. I. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ГАРАНЦИЯ (СТОП-КАПАРО) През последните години се наложи като […]

Научи повече ...

Пропуснати ползи при трайно намалена работоспособност

5/5 – (3 votes) Имуществената вреда може да се заключава в това, че пострадалият пропуска да осъществи една полза – че пропуска да увеличи имуществото си, макар да са съществували всички изгледи за това.Твърде често такава е ситуацията при уврежданията. Имуществени вреди при инвалидност Например вследствие на трудова злополука или пътно-транспортно произшествие, едно лице се […]

Научи повече ...

Задължителна застраховка трудова злополука от работодателя

5/5 – (1 vote) Работещите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им, се застраховат задължително за риска “трудова злополука” за сметка на работодателя при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. Това позволява, при настъпване на вредоносно събитие, работникът или служителят да се обърне директно към застрахователя […]

Научи повече ...

Кой има право на обезщетение при смърт

5/5 – (1 vote) Обезщетението по чл. 52 ЗЗД за неимуществени вреди възмездява страданията и загубата на морална опора и подкрепа, понесени от увредените, вследствие на смъртта на техния близък. Но тъй като неимуществените вреди са трудно измерими в пари, а увредените лица са в различни отношения с пострадалия, съдебната практика е приела ограничителни критерии за определяне на […]

Научи повече ...

ПРОДАЖБА НА ИМОТ МЕЖДУ РОДНИНИ

продажба на имот между роднини

5/5 – (1 vote) Темата за продажба или друг вид прехвърляне на недвижим имот между роднини е източник на сериозен интерес за хората, търсещи юридически услуги. На пръв поглед това явление е трудно обяснимо предвид обстоятелството, че за продажба или дарение на недвижим имот няма особени законови правила в зависимост от това дали е между […]

Научи повече ...

СЪДЕБНА ДЕЛБА

съдебна делба

5/5 – (1 vote) СЪДЕБНА ДЕЛБА Съдебната делба е способ за прекратяване на съсобственост, който се прилага, когато са изчерпани възможностите за доброволно разпределяне на делбеното имущество. Съдебното производство е продължително, тъй като се състои от две отделни фази и разкрива много специфики, в сравнение с всички други съдебни процеси. I ФАЗА НА ДЕЛБАТА Целта […]

Научи повече ...

Прехвърляне на имот между съпрузи

прехвърляне на имот

5/5 – (1 vote) Сега действащият Семеен кодекс от 2009 г. дава една сравнително модерна уредба на имуществените отношения между съпрузите. РЕЖИМИ НА СОБСТВЕНОСТ В българското семейно право и в момента най-разпространен режим за имуществени отношения е режимът на съпружеска имуществена общност. Това е режимът, който се прилага в случай че съпрузите не са избрали […]

Научи повече ...

Участници в сделка за недвижим имот. Какъв е интересът на всеки от тях?

4/5 – (2 votes) В Древен Рим, на който всички държави от Европейския съюз дължим правните си системи, е формулирано правилото: “Caveat emptor”. Превежда се като „Купувачът трябва да внимава“. То представя в синтезиран вид ситуацията при договора за продажба на недвижим имот, по който купувачът получава в собственост имота, заедно с всички укрити от […]

Научи повече ...

Предварителен договор. Съдържание.

Предварителен договор. Съдържание

5/5 – (2 votes) Предварителният договор е правно валидно съглашение (договор) на Продавач и Купувач да сключат окончателен договор за прехвърляне на недвижим имот. Предварителният договор се съставя в обикновена писмена форма и няма нужда от нотариални заверки. Задължително му минимално съдържание обхваща индивидуализация на имота, предмет на сделката и продажната цена – това е […]

Научи повече ...

Какво представлява нотариалният акт. Практически съвети за неговото съдържание.

Какво представлява нотариалния акт. Практически съвети

5/5 – (2 votes) Подписването на нотариалния акт от страните по сделката и нотариуса и последващото му вписване в Имотния регистър е крайната точка на процеса на закупуване на недвижим имот. За да сте достигнали дотам, Вие първо сте си избрали имот и самостоятелно или със съдействието на адвокат сте подписали договор за стоп-капаро, водили […]

Научи повече ...
Rate this page