Пропуснати ползи при трайно намалена работоспособност

Имуществената вреда може да се заключава в това, че пострадалият пропуска да осъществи една полза – че пропуска да увеличи имуществото си, макар да са съществували всички изгледи за това.Твърде често такава е ситуацията при уврежданията. Имуществени вреди при инвалидност Например вследствие на трудова злополука или пътно-транспортно произшествие, едно лице се инвалидизира. То получава право […]

Научи повече ...

Задължителна застраховка трудова злополука от работодателя

Работещите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им, се застраховат задължително за риска “трудова злополука” за сметка на работодателя при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. Това позволява, при настъпване на вредоносно събитие, работникът или служителят да се обърне директно към застрахователя на своя работодател и […]

Научи повече ...

Кой има право на обезщетение при смърт

Обезщетението по чл. 52 ЗЗД за неимуществени вреди възмездява страданията и загубата на морална опора и подкрепа, понесени от увредените, вследствие на смъртта на техния близък. Но тъй като неимуществените вреди са трудно измерими в пари, а увредените лица са в различни отношения с пострадалия, съдебната практика е приела ограничителни критерии за определяне на лицата, имащи право на […]

Научи повече ...

Видове вреди – имуществени и неимуществени

Предмет на искането за обезщетение са само тези отрицателни последици, които са в пряка причинна връзка с чуждо противоправно деяние. Какви обаче са видовете вреди? Неимуществени вреди Морални или неимуществени са вредите, които не засягат имуществото на кредитора или увредения, а накърняват техните лични, научни, естетични или морални интереси. Те се изразяват в отрицателни промени, най-често […]

Научи повече ...

Административен ред за признаване на злополуката за трудова

Редът за установяване на трудова злополука като елемент от фактическия състав на имуществената отговорност на работодателя по чл. 200 КТ е определен в чл. 57 и сл. на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки /Д. В. бр. 6/2000 г./ Сигнализиране За всяка трудова злополука пострадалият, непосредственият му ръководител или свидетелите на […]

Научи повече ...

Критерии за размера на обезщетенията за неимуществени вреди

Съгласно закона и съдебната практика, размерът на обезщетенията за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Понятието “справедливост” по смисъла на чл. 52 ЗЗД обаче не е абстрактно понятие. То е свързано с преценката на редица конкретни обективно съществуващи обстоятелства, които трябва да се имат предвид от съда при определяне размера на обезщетението. Тъй като те […]

Научи повече ...

Коя злополука е трудова

трудова-злополука

Легална дефиниция Според закона, трудова злополука е: Всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване […]

Научи повече ...

ПРОДАЖБА НА ИМОТ МЕЖДУ РОДНИНИ

продажба на имот между роднини

Темата за продажба или друг вид прехвърляне на недвижим имот между роднини е източник на сериозен интерес за хората, търсещи юридически услуги. На пръв поглед това явление е трудно обяснимо предвид обстоятелството, че за продажба или дарение на недвижим имот няма особени законови правила в зависимост от това дали е между роднини или не.Изключение е […]

Научи повече ...

СЪДЕБНА ДЕЛБА

съдебна делба

СЪДЕБНА ДЕЛБА Съдебната делба е способ за прекратяване на съсобственост, който се прилага, когато са изчерпани възможностите за доброволно разпределяне на делбеното имущество. Съдебното производство е продължително, тъй като се състои от две отделни фази и разкрива много специфики, в сравнение с всички други съдебни процеси. I ФАЗА НА ДЕЛБАТА Целта на първата фаза на […]

Научи повече ...

Прехвърляне на имот между съпрузи

прехвърляне на имот

Сега действащият Семеен кодекс от 2009 г. дава една сравнително модерна уредба на имуществените отношения между съпрузите. РЕЖИМИ НА СОБСТВЕНОСТ В българското семейно право и в момента най-разпространен режим за имуществени отношения е режимът на съпружеска имуществена общност. Това е режимът, който се прилага в случай че съпрузите не са избрали друго. По силата на […]

Научи повече ...

Участници в сделка за недвижим имот. Какъв е интересът на всеки от тях?

В Древен Рим, на който всички държави от Европейския съюз дължим правните си системи, е формулирано правилото: “Caveat emptor”. Превежда се като „Купувачът трябва да внимава“. То представя в синтезиран вид ситуацията при договора за продажба на недвижим имот, по който купувачът получава в собственост имота, заедно с всички укрити от продавача недостатъци от фактическо […]

Научи повече ...