Семейно право

За мен Контакти

Семейно право

4/5 - (6 votes)

Всяко едно юридическо действие, свързано с прекратяване на брак с развод или уреждане на отношения между родители и деца, минава през съд. За да се уверите, че към Вашето дело се подхожда правилно и умело и ще получите качествена адвокатска защита, потърсете адвокат, специализиран в семейни дела.

РАЗВОД СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ

Прекратяването на брачната връзка чрез развод под действието на Семейния кодекс от 2009 г. не е кой знае колко трудна задача. Ако съпрузите са съгласни, че бракът им е непотребен и изпразнен от съдържание, могат да пристъпят към развод по взаимно съгласие. След попълване на определен набор от документи, те се внасят в съда и съпрузите се явяват на едно съдебно заседание, в което потвърждават намерението си за развод. Съдът одобрява споразумението и бракът се прекратява.

РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД

Дори и да няма съгласие за развод обаче, брачната връзка не може да се поддържа поради желанието само на единия от съпрузите. Независимо, че той не е съгласен, развод може да бъде постановен от съда, когато по делото бъде доказано дълбоко и непоправимо разстройство на брака. По правило, делата за развод по исков ред са по-продължителни и по-сложни от развода със споразумение, но процесуална екзотика е хипотезата съдът да постанови запазване на брака, а не развод.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

Истинските трудности по семейните дела идват по друго направление – не заради развода, а заради необходимостта заедно с него да се уредят отношенията между родителите и ненавършилите пълнолетие деца от брака:
Кой родител ще упражнява родителските права;
Какъв ще бъде режимът на лични контакти на другия родител с детето;
Издръжка в какъв размер се дължи от родителя, който не упражнява родителските права.
При решаване на тези въпроси съдът взема под внимание редица обстоятелства, като родителски капацитет на всеки от родителите, морален облик,възпитателски качества, социална среда, материални възможности, пол и възраст на детето, възможност за подкрепа от близки и роднини при отглеждане на детето и т.н. Съответно ролята на адвоката по семейни дела е да събере максимален брой доказателства, установяващи добрите характеристики на съответния родител, за да се пребори за правото му да упражнява родителските права или да разполага с широк режим на лични срещи и контакти с детето, което без съмнение има нужда и от двата си родители, за да расте в добро физическо и психично здраве.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА С ЕДИНИЯ РОДИТЕЛ

Един допълнителен въпрос, който се наслагва към горните, започна интензивно да се проявява през последните десетина години, с приемането на Република България за държава-член на Европейския съюз. Той касае правото на родителя, който упражнява родителските права, да живее заедно с детето в друга държава, обикновено държава-член на ЕС. Законодателната уредба не е добра и предизвиква сериозни пречки пред родители, които макар и непосредствено да отглеждат детето си, се оказват заложници на нежеланието на другия родител детето им да живее в чужбина. Самостоятелното съдебното производство по чл. 127а от Семейния кодекс е много специфично и има за цел да се докаже пред съд, че заживяването на детето в чужбина е в съответствие с неговия най-добър интерес. Това изисква позоваване на елементи от физическо, психическо, образователно, емоционално и здравно естество. Възможността за предварително изпълнение на решението не се използва често от съдилищата, поради което производствата се бавят неоснователно дълго.

НЕОБХОДИМ ЛИ ВИ Е ДОБЪР АДВОКАТ?

За мен  Контакт с мен

Сподели :