Недвижими имоти — Адвокатска кантора ТОНЧЕВ

За мен Контакти

Недвижими имоти — Адвокатска кантора ТОНЧЕВ

4.4/5 - (27 votes)

Недвижимите имоти са имуществените блага с най-голяма стойност. Често те са закупени с дългогодишни спестявания или са недвижими ценности, предавани по наследство. Затова всякакви сделки с имоти – покупко-продажби, дарения, делби, договори за издръжка и гледане, както и дългосрочни наеми следва да се сключват със съдействието на адвокат, който да следи и защитава правата и законните Ви интереси.

По сделките, които консултирам, аз защитавам правата и интересите на моя доверител, като:

  • Изграждам цялостна концепция за конкретния казус, като проучвам внимателно ситуацията на Клиента и му предлагам кой вид сделка съответства по най-пълен начин на неговите интереси – това е адвокатската работа ,която изисква най-широки правни познания, опит и дори известна доза хитрост;
  • Проучвам в детайли собствеността на недвижимия имот от момента, в който за него са налице документи за собственост в Имотния регистър и проследявам линията на правоприемство; В случай на покупка на новопостроен имот – проследявам в детайли строителната документация;
  • Проверявам имота за тежести, противопоставими на бъдещия собственик – ипотеки, възбрани, искови молби, договори за наем, както и за документално видима опасност от претенции на трети лица;
  • Подпомагам Клиента в преговорния процес;
  • Съставям предварителния договор или редактирам предварителния договор, предоставен от другата страна по сделката, обяснявам на клиента кои клаузи в него са изгодни и кои биха му навредили, има ли нищожни клаузи, съдействам за тяхното предоговоряне;
  • Подпомагам страните за снабдяване с документи, ако е необходимо;
  • Съставям проект за окончателен договор (нотариален акт), като съгласувам неговото съдържание с нотариуса, избран от страните по сделката;
  • Присъствам на сключването на предварителния и окончателния договор във формата на нотариален акт.

Съветвам Ви да отделите достатъчно време и внимание за подготовката и извършването на сделка с недвижим имот. Качествената адвокатска защита ще Ви спести куп главоболия от последващи усложнения или нередности.

Сделките с недвижими имоти разкриват изключително многообразие.

ПРОДАЖБА

Най-голямо разпространение като вид договор има покупко-продажбата на недвижим имот. Въпреки сравнително ясната уредба на договора – имот срещу пари, налице са редица особености при всяка една конкретна сделка – относно собствеността на имота, кредитирането, евентуалното наличие на тежести върху имота, снабдяването с документи, изискуеми за сделката и пр., които налагат професионално съдействие от компетентно лице.

ДАРЕНИЕ

Дарението е безвъзмезден акт на разпореждане, който носи своите особености. Дарените имоти не стават част от съпружеската имуществена общност, но може да водят до накърняване на запазената част на наследниците на дарителя. По техен иск може да се стигне до цялостна или частична отмяна на дарението. Дарителят има право да поиска издръжка от дарения, отново с възможността да отмени договора, ако не му се даде. Добрият адвокат по вещни казуси ще Ви запознае с всички особености и рискове на сделката, за да Ви защити от тях.

БРАЧЕН ДОГОВОР

В практиката често се поставя въпросът за прехвърляне на имот между съпрузи. Конкретният начин това да се случи (вида сделка) се преценява във всеки отделен случай, според целения резултат. Трябва да се знае, че понастоящем един от най-бързите и изгодни начини за разпоредителни сделки между съпрузи е брачният договор. Той се изготвя от адвокат и се заверява пред нотариус.

ДЕЛБА

В редица случаи, семейните или наследствените отношения водят до необходимост от делба на недвижими имоти. Съсобствеността е неудобство, което може да се преодолее с договор за доброволна делба, в който да се уредят всички имуществени отношения, така щото всяка от страните да получи свой самостоятелен дял, било то в имоти или като парично обезщетение. Ако споразумение е невъзможно, делбата се извършва по съдебен ред. В хода на производството, след като се определят делбените имоти, съделителите и квотите от собствеността, се извършва и реалната делба. При определени предпоставки е допустимо един от съделителите да иска да му бъдат възложени делбени имоти, да му бъдат възстановени направени разноски и пр.

ДОГОВОР ЗА ИЗДРЪЖКА И ГЛЕДАНЕ

Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане е особен договор. Той цели да уреди случаите, в които едно лице получава в собственост имот срещу задължението да се грижи и да издържа прехвърлителя . Ако Вие сте приобретател, важно е да обезпечите спокойната си собственост върху имота след смъртта на прехвърлителя. Ако сте прехвърлител, имате право да оспорите договора, в случай на злоупотреба. И двете действия предполагат качествена адвокатска услуга, за да се стигне до желания правен резултат.

ЗАЩИТА В СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Възможно е обаче поради липсата на качествено юридическо обслужване или поради извънредни обстоятелства, да се стигне до спор за недвижим имот. Тези спорове са с голям материален интерес и са едни от най-сложните. Могат да засягат валидността на договора (например липса на съгласие или липса на основание на договора), възможността да бъде унищожен поради грешка, измама, заплашване или недееспособност на прехвърлителя; възможността договорът да бъде развален поради неизпълнение и пр. Спорът може да е породен и от претенции на трети лица, които твърдят самостоятелни права върху Вашия имот или кредитори, които желаят да използват имота за погасяване на дълг. Имотните спорове се провеждат само и единствено пред съд в специална съдебна процедура. Добрият адвокат по вещни дела може да извърши неоценима процесуална работа, за да защити Вашата собственост от чужди претенции.

НЕОБХОДИМ ЛИ ВИ Е ДОБЪР АДВОКАТ?

За мен  Контакт с мен

Сподели :