Category: Трудова злополука

Трудова Злополука – всичко, което трябва да знаете

СЪДЪРЖАНИЕ Трудова злополука – Що е то? Злополука Трудов характер на злополуката Вредни последици Изисква ли се вина на работодателя, за да се приеме злополуката за трудова? Административна процедура за установяване на трудова злополука Сигнализиране Разследване Разпореждане Обжалване Значение на разпореждането за трудова злополука за правото на обезщетение Обезщетение за имуществени вреди Претърпени загуби Пропуснати […]

Научи повече ...

Пропуснати ползи при трайно намалена работоспособност

Имуществената вреда може да се заключава в това, че пострадалият пропуска да осъществи една полза – че пропуска да увеличи имуществото си, макар да са съществували всички изгледи за това.Твърде често такава е ситуацията при уврежданията. Имуществени вреди при инвалидност Например вследствие на трудова злополука или пътно-транспортно произшествие, едно лице се инвалидизира. То получава право […]

Научи повече ...

Задължителна застраховка трудова злополука от работодателя

Работещите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им, се застраховат задължително за риска “трудова злополука” за сметка на работодателя при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. Това позволява, при настъпване на вредоносно събитие, работникът или служителят да се обърне директно към застрахователя на своя работодател и […]

Научи повече ...

Кой има право на обезщетение при смърт

Обезщетението по чл. 52 ЗЗД за неимуществени вреди възмездява страданията и загубата на морална опора и подкрепа, понесени от увредените, вследствие на смъртта на техния близък. Но тъй като неимуществените вреди са трудно измерими в пари, а увредените лица са в различни отношения с пострадалия, съдебната практика е приела ограничителни критерии за определяне на лицата, имащи право на […]

Научи повече ...

Видове вреди – имуществени и неимуществени

Предмет на искането за обезщетение са само тези отрицателни последици, които са в пряка причинна връзка с чуждо противоправно деяние. Какви обаче са видовете вреди? Неимуществени вреди Морални или неимуществени са вредите, които не засягат имуществото на кредитора или увредения, а накърняват техните лични, научни, естетични или морални интереси. Те се изразяват в отрицателни промени, най-често […]

Научи повече ...

Административен ред за признаване на злополуката за трудова

Редът за установяване на трудова злополука като елемент от фактическия състав на имуществената отговорност на работодателя по чл. 200 КТ е определен в чл. 57 и сл. на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки /Д. В. бр. 6/2000 г./ Сигнализиране За всяка трудова злополука пострадалият, непосредственият му ръководител или свидетелите на […]

Научи повече ...

Критерии за размера на обезщетенията за неимуществени вреди

Съгласно закона и съдебната практика, размерът на обезщетенията за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Понятието “справедливост” по смисъла на чл. 52 ЗЗД обаче не е абстрактно понятие. То е свързано с преценката на редица конкретни обективно съществуващи обстоятелства, които трябва да се имат предвид от съда при определяне размера на обезщетението. Тъй като те […]

Научи повече ...