Прехвърляне на имот между съпрузи

прехвърляне на имот
5/5 - (1 vote)

Сега действащият Семеен кодекс от 2009 г. дава една сравнително модерна уредба на имуществените отношения между съпрузите.

РЕЖИМИ НА СОБСТВЕНОСТ
В българското семейно право и в момента най-разпространен режим за имуществени отношения е режимът на съпружеска имуществена общност. Това е режимът, който се прилага в случай че съпрузите не са избрали друго. По силата на него, придобитите по време на брака вещи стават обща собственост на съпрузите, независимо от това на чие име са записани. Този режим обаче е само една от съществуващите опции. Възможни са други два режима – разделност, при която всяко имущество, независимо от наличието на брак, се придобива самостоятелно от съответния съпруг и режим на брачен договор, при който съпрузите уговарят в по-големи или по-малки подробности ефектите на различните придобивни способи и основания. Няма пречка в течение на брака съпрузите да преминават от един режим към друг.
Кои са обичайните причини за извършване на разпоредителни сделки с недвижими имоти по време на брака?

ПРОЕКТИРА СЕ РАЗВОД
Изненадващо или не, една от най-честите причини съпрузи да сключват договори за недвижими имоти помежду си по време на брака е, че смятат да се разделят. Явлението не е сложно за обяснение. В производството по развод съдът преимуществено разглежда въпросите относно прекратяването на брака и отношенията между родителите и ненавършилите пълнолетие деца. Разпределението на съпружеското имущество не се засяга от този процес и бившите съпрузи остават съсобственици на придобитото по време на брака – например апартамент. Това е много неудобно и ако съпрузите са запазили нормални отношения, препоръчително е съсобствеността да се ликвидира предварително, още преди развода или заедно с него.
Един от начините за това е със споразумение относно общото имуществото, което да се одобри от съда заедно със споразумението за развода. Вариантът е добър, но се дължат немалки по размер държавни такси върху спогодбата – 2 % от материалния интерес, а и е възможно включването на имуществените въпроси в делото да забави неговото разглеждане.
По-добра и препоръчвана опция дава брачният договор, който може да се сключи по всяко време на брака. Съставен от адвокат и подписан пред нотариус, той води до същите правни последици като съдебното производство, но значително по-бързо и с по-нисък размер на таксите и разноските. Така съпрузите уреждат ясно своята собственост, след което могат спокойно да пристъпят към бърз развод чрез споразумение.

ЗАЩИТА ОТ КРЕДИТОРИ
Прехвърляне на имоти между съпрузи се извършва и с цел защита от кредитори. Ако единият от съпрузите има сериозни по размер лични задължения към кредитори, другият съпруг се чувства в непрекъсната опасност дали и неговото лично имущество няма да бъде засегнато от евентуално принудително изпълнение, провеждано срещу съпруга-длъжник. Умишленото намаляване на имуществото на длъжника принципно е забранено от нормата на чл. 135 от ЗЗД, поради което сделки в подобна ситуация трябва да бъдат внимателно обмислени с професионална адвокатска помощ.

АДВОКАТСКО СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМОТ МЕЖДУ СЪПРУЗИ
Без значение от причината, поради която проектирате прехвърляне на имот между съпрузи, единствено добър адвокат може да Ви даде правилния съвет за Вашия конкретен случай от гледна точка вида сделка, нейното провеждане и да Ви съдейства по цялостната имотна процедура.

Сподели :